Warunki sprzedaży i zwrotów

 

Regulamin zakupów w Serwisie Agropian.pl

 

[Postanowienia ogólne]

 

 1. Witryna internetowa agropian.pl jest własnością Dariusza Janiaka prowadzące\go działalność gospodarczą pod firmą AGROPIAN SYSTEM DARIUSZ JANIAK z siedzibą w Warszawie, Gdańska 49A, 01-633 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą numer NIP: 5212677767, REGON 141025752.

 

Dane kontaktowe:

 1. adres do korespondencji: Gdańska 49A, 01-633 Warszawa
 2. adres poczty elektronicznej: agropian@agropian.pl
 3. numer telefonu 22 752 53 08, 22 722 59 81, +48 660 753 930

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 16:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

 

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
 2. Agropian AGROPIAN SYSTEM DARIUSZ JANIAK z siedzibą w Warszawie, Gdańska 49A, 01-633 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą numer NIP: 5212677767, REGON 141025752.
 3. Serwis – prowadzony przez Agropian z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz środków porozumiewania się na odległość sklep w ramach, którego Agropian zawiera z Klientami umowy sprzedaży posiadanych przez Agropian i prezentowanych na stronie www.agropian.pl produktów na podstawie przygotowanej oferty sprzedaży i złożonego zamówienia.
 4. Formularz Kontaktowy – formularz umieszczony na stronie internetowej pod adresem www.agropian.pl prowadzonej przez Agropian w ramach Serwisu, umożliwiający złożenie przez Klienta zapytania o Ofertę Sprzedaży produktów z asortymentu Agropian skierowanego do Agropian i zawierającego dane Klienta podane w zakresie umożliwiającym zgodnie z Regulaminem przedstawienie Klientowi przez Agropian za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość Oferty Sprzedaży produktów, którymi zainteresowanie poprzez Formularz Kontaktowy wyraził Klient.
 5. Klient – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta z Formularza Kontaktowego umieszczonego na www.agropian.pl lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności poczty e-mail lub w drodze telefonicznej składa Zamówienie na produkty wskazane w Ofercie Sprzedaży przygotowanej przez Agropian w wyniku złożenia zapytania ofertowego przez Klienta.
 6. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej z Agropian niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności który składa zapytanie o Ofertę Sprzedaży za pośrednictwem Formularza 2 Ofertowego lub akceptuje przedstawioną przez Agropian za pomocą środków porozumiewania się na odległość ofertę sprzedaży.

 

 

 

 1. Produkty – Asortyment sprzedawany przez Agropian, w tym produkty własne Agropian w znacznej większości wytworzone z poliuretanu, ABS i innych tworzyw sztucznych, dedykowane między innymi przetwórstwu rolnemu, do których zaliczyć należy wloty powietrza, osłony, filtry, zaślepki, żaluzje na wentylatory, kominy wentylacyjne, ruszty, miseczki do poideł, lampy LED i inne. Produkty i usługi prezentowane w Serwisie są oznaczone między innymi poprzez wskazanie informacji o ich gatunku, rodzaju, właściwościach, cenie, itp.
 2. Oferta Sprzedaży – Przygotowana dla Klienta za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość Oferta Sprzedaży posiadanych przez Agropian produktów zawierająca, w szczególności określone w wyniku ustaleń Agropian i Klienta: rodzaj produktu i jego ilość, cenę, sposób i termin zapłaty, miejsce i termin dostawy, oraz dane Klienta podane w zakresie niezbędnym do zrealizowania Zamówienia.
 3. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zawarcia umowy zakupu produktów lub usług wskazanych w przygotowanej przez Agropian na zapytanie Klienta Ofercie Sprzedaży. Poprzez założenie przez Klienta Zamówienia należy również rozumieć zobowiązanie Klienta do zakupu Produktów wskazanych w Zamówieniu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, Zamówieniu oraz w Ofercie sprzedaży. Złożenie przez Klienta Zamówienia za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość następuje z obowiązkiem zapłaty przez Klienta ceny za Produkty. Agropian zastrzega prawo własności Produktów objętych Zamówieniem do czasu zapłaty ceny w całości za te Produkty
 4. Regulamin – niniejszy regulamin zakupów w Agropian z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość udostępniony w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie i przez 24 godziny na dobę na stronie pod adresem www.agropian.pl/regulamin/ w siedzibie Agropian oraz jest przesyłany do Klienta pocztą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres wraz z przygotowaną na zamówienia Klienta Ofertą Sprzedaży.

 

 

[Wymagania techniczne do korzystania z Serwisu]

 

 1. Do korzystania z Serwisu, w tym do przeglądania asortymentu Agropian, korzystania z Formularza Kontaktowego, składania zapytania o Ofertę Sprzedaży oraz składania Zamówienia niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
 • posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
 • posiadanie przeglądarki internetowej:

 

 1. Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
 2. Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
 3. Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
 4. Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
 5. Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;

 

 

 • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
 • posiadanie numeru telefonu komórkowego.

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w ramach Serwisu, Agropian podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Formularz Kontaktowy. Agropian zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w ramach Serwisu poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).

 

[Zasady korzystania z Serwisu]

 

 1. Obecność produktów na stronie internetowej Serwisu nie jest jednoznaczna z dostępnością tych produktów i możliwością realizacji Zamówienia. Dostępność produktów Agropian potwierdzi w drodze telefonicznej oraz w wysłanej do Klienta Ofercie Sprzedaży.
 2. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich rodzajów produktów, nie mniej jednak zdjęcia mogą czasem obrazować prezentowany produkt w sposób nieznacznie odmienny od rzeczywistości co wynikać może przede wszystkim z światła użytego przy wykonaniu fotografii czy rozdzielczości ekranu.
 3. Informacje o produktach prezentowane w ramach Serwisu m.in. opisy i ceny produktów, nie mogą być poczytywane za ofertę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 1740 z późn. zm.).
 4. Złożenie przez Klienta Zamówienia w ramach Serwisu jest równoznaczne z akceptacją zasad wynikających z Regulaminu i zobowiązuje Klienta do przestrzegania tychże zasad.
 5. Klient korzystający z Serwisu jest zobowiązany do:
 6. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu;
 7. korzystania z Serwisu zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów;
 8. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym;
 9. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
 10. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
 11. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam).

 

[Składanie Zapytania o Ofertę Sprzedaży]

 

 1. Złożenie zapytania o Ofertę Sprzedaży w ramach Serwisu dotyczy wyłącznie produktów prezentowanych na stronie internetowej pod adresem www.agropian.pl i może być dokonane za pośrednictwem Formularza Kontaktowego znajdującego się na tej stronie. Złożenie zapytania o Ofertę Sprzedaży wymaga podania minimum: rodzaju i ilości produktów, których Zamówieniem zainteresowany jest Klient, imienia i nazwiska Klienta, adresu e-mail lub numeru telefonu kontaktowego.
 2. W celu złożenia zapytania o Ofertę Sprzedaży za pośrednictwem Formularza Kontaktowego wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas wypełnienia Formularza Kontaktowego, oznaczonych jako obligatoryjne w zakresie niezbędnym do przygotowania i przedstawienia przez Agropian Oferty Sprzedaży.
 3. Podanie danych osobowych oznaczonych w Formularzu Kontaktowym jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia przez Klienta zapytania o Ofertę Sprzedaży. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne w każdym przypadku i nie jest konieczne do złożenia zapytania o Ofertę Sprzedaży.

[Oferta Sprzedaży]

 

 1. Po złożeniu przez Klienta zapytania o Ofertę Sprzedaży za pośrednictwem Formularza Kontaktowego lub w drodze e-mail Agropian skontaktuje się z Klientem w drodze telefonicznej w celu uzgodnienia dokładnych warunków przygotowywanej Oferty Sprzedaży.
 2. Ustalenie dokładnych warunków dotyczących oferowanych produktów w drodze telefonicznej niezbędne jest ze względu na właściwości oferowanych produktów i potrzeby Klienta.
 3. Po dokonaniu szczegółowych ustaleń pomiędzy Stronami dotyczących złożonego zapytania o Ofertę Sprzedaży, Agropian przygotuje dla Klienta indywidualną Ofertę Sprzedaży produktów.
 4. Przygotowaną Ofertę Sprzedaży, zawierającą w szczególności informacje dotyczące:
 5. przedmiotu Oferty Sprzedaży,
 6. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz innych dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 7. wybranej metody płatności,
 8. wybranego sposobu dostawy Zamówienia,
 9. czasu dostawy Zamówienia,
 10. prawie odstąpienia od umowy,

 

Agropian przesyła Klientowi wraz z fakturą pro-forma oraz Regulaminem Serwisu na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.

 

[Złożenie Zamówienia]

 

 1. Złożenie Zamówienia następuje poprzez wysłanie przez Klienta odpowiedzi na wiadomość e-mail zawierającą Ofertę Sprzedaży otrzymaną od Agropian. Wysłana odpowiedź musi wskazywać na akceptację w całości przedstawionej przez Agropian Oferty Sprzedaży, w sposób oczywisty, a minimalna treść wiadomości powinna zawierać słowo ,,TAK”.
 2. Oferta Sprzedaży ważna jest przez 14 dni od momentu jej nadania, po tym okresie, w razie braku złożenia przez Klienta Zamówienia Oferta Sprzedaży traci swoją ważność, chyba że z oferty wynika odmiennie.
 3. Złożenie Zamówienia jednoznaczne jest z dokonaniem akceptacji treści Regulaminu i stanowi oświadczenie woli zawarcia z Agropian umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Oferty Sprzedaży, treścią Regulaminu, a także powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 1740 z późn. zm.)
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej w ramach Serwisu za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość następuje przez przesłanie Klientowi na adres jego poczty elektronicznej podany w związku ze złożonym zapytaniem o Ofertę Sprzedaży treści umowy.
 5. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem zaakceptowania Oferty Sprzedaży przez Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej tj. otrzymania przez Agropian informacji e-mail od Klienta, wskazującej na to, iż Klient przyjął Ofertę Sprzedaży. Potwierdzenie zawarcia umowy następuje w formie pisemnej lub jeżeli konsument wyrazi zgodę za pośrednictwem formy elektronicznej
 6. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim i zgodnie z przepisami prawa polskiego, o treści zgodnej z Regulaminem.

[Ceny produktów]

 1. Ceny produktów prezentowanych na stronach internetowych Serwisu wskazane są każdorazowo w Ofercie jako ceny brutto tj. zawierają w sobie wszystkie podatki, w tym podatek od produktów i usług (VAT).
 2. Ceny produktów podane Ofercie Serwisu nie zawierają kosztów dostarczenia produktów, które zostały wskazane w § 9 Regulaminu. Koszty dostarczenia zamówionych produktów są każdorazowo podawane w Ofercie Sprzedaży.
 3. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę produktów oraz koszty ich dostarczenia.

[Sposoby zapłaty ceny za zamówione produkty oraz opłata za dostawę]

 1. Klient w związku z wysłaniem zapytania o Ofertę Sprzedaży oraz ustalaniem z Agropian szczegółów Oferty Sprzedaży może wybrać następujący sposób płatności ceny oraz kosztów dostarczenia produktów:
 2. Zapłata z góry przy złożeniu Zamówienia przelewem bankowym;
 3. Zapłata za pobraniem gotówką przy odbiorze zamówionych produktów;
 4. Klient nie może łączyć różnych form płatności przy jednym Zamówieniu.
 5. W przypadku gdy Klient wybierze jako formę płatności zapłatę z góry przelewem Agropian zastrzega sobie prawo do wstrzymania się z dostawą Zamówienia do momentu otrzymania od Klienta w formie elektronicznej potwierdzenia dokonania płatności lub wpływu środków pieniężnych na konto Agropian.
 6. W przypadku skorzystania przez Klienta z płatności gotówką przy odbiorze Zamówienia Agropian uprzejmie prosi o przygotowanie odpowiedniej sumy pieniędzy do zapłaty gdyż dostawca nie zawsze dysponuje pieniędzmi potrzebnymi do wydania reszty. Prawo własności Produktów przeniesione jest na Klienta z chwilą zapłaty całości ceny za Produkty. W przypadku braku zapłaty w terminie wskazanym w fakturze Agropian może udzielić dodatkowego terminu 7 –dniowego terminu do zapłaty, po jego upływie Agropian może odebrać produkty, a Klient wyraża na to zgodę i upoważnia go do tego.

[Realizacja Zamówień]

 1. Produkty zamawiane za pośrednictwem Serwisu są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej transportem wskazanym przez Agropian.
 2. Produkty zamawiane za pośrednictwem Serwisu z wysyłką na terenie Unii Europejskiej i poza jej obszar są dostarczane transportem wskazanym przez Agropian.
 3. Zamówione produkty dostarczane są pod wskazany przez Klienta adres w godzinach pomiędzy 8:00 a 16:00. Agropian nie realizuje Zamówień w soboty, niedziele i święta.
 4. W przypadku braku odbioru przez Klienta zamówionych produktów w ustalonym pomiędzy Stronami terminie w wyniku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem dostawy lub upoważnionej przez Klienta osoby, do ewentualnej ponownej dostawy może dojść za dodatkową opłatą równą kosztom dostawy zamówienia wskazaną w Ofercie Sprzedaży.
 5. Produkty zamówione w ramach Serwisu są dostarczane wraz z wystawioną przez Agropian fakturą VAT obejmującą przedmiot Zamówienia.

[Prawo odstąpienia od umowy]

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów dostarczenia rzecz, z wyjątkiem:
  1. kosztów dostarczenia rzeczy wybranego przez Konsumenta innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Agropian,
  2. obowiązku zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 2. W każdym przypadku Konsument odstępujący od umowy ma obowiązek poniesienia kosztów zwrotu rzeczy objętych umową, od której odstępuje.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: a. dla umowy, w wykonaniu której Agropian wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od umowy, składając Agropian oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 6. Agropian niezwłocznie prześle konsumentowi na trwałym nośniku/listem poleconym potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób opisany w Regulaminie.
 7. Agropian ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 8. Agropian dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Agropian może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Agropian niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Agropian zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy,
 11. Postanowienia powyższe stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

[Reklamacje]

 1. Agropian zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi zamówionych produktów bez wad fizycznych i prawnych.
 2. Agropian ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za wady produktów na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 1740 z późn. zm.).
 3. Reklamacja dotycząca zamówionych produktów może zostać złożona przez Klienta w drodze elektronicznej lub na piśmie na adres Agropian z dopiskiem „Reklamacja”. Adresem do złożenia reklamacji jest: adres e-mail: agropian@agropian.pl lub adres do korespondencji AGROPIAN SYSTEM DARIUSZ JANIAK z siedzibą w Warszawa, Gdańska 49A, 01-633 Warszawa.
 4. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia produktów, rodzaj reklamowanego produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Agropian dowód zakupu produktów. Dowodem zakupu są w szczególności: kopia faktury albo inny dowód potwierdzający dokonanie zakupu.
 5. Agropian rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 6. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Agropian zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie wniosek swój kierując na dane adresowe wskazane w zgłoszeniu reklamacji. Termin do rozpatrzenia reklamacji biegnie od momentu otrzymania przez Agropian informacji wystarczających do jej rozpoznania.
 7. Klient ma prawo i możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jedn. Dz.U. 2020 nr 4 poz. 1706 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Zasady prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określa ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016 poz. 1823 ze zm.).
  2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jedn. Dz.U. 2020 nr 4 poz. 1706 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  3. uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
  4. bezpłatnego wsparcia w sprawach konsumenckich udziela Infolinia Konsumencka. Numery telefonów to 801 440 220 oraz 22 290 89 16. Konsumenckie Centrum E-porad udziela e-mailowo porad w sprawach prostych. Adres, pod który można wysyłać zapytania to porady@dlakonsumentow.pl,

[Ochrona Danych Osobowych]

 1. Dane osobowe podane przez Klienta
  w procesie składania zapytania o Ofertę, zarówno z wykorzystaniem Formularza Kontaktowego jak i w drodze środków porozumiewania się na odległość oraz/lub
  b. w procesie zawierania i wykonywania umowy 9 są przetwarzane przez AGROPIAN SYSTEM DARIUSZ JANIAK z siedzibą w Warszawa, ul. Gdańska 49A, 01-633 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą numer NIP: 5212677767, REGON 141025752, która jest Administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Dane osobowe podane przez Klienta przetwarzane będą w celach:
  1. Przygotowania Oferty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku danych przekazanych w Formularzu Kontaktowym w zakresie imienia, nazwiska adresu e-mail, numeru telefonu;
  2. podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy, realizacji i obsługi zamówień – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą w zakresie imienia nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail, Numeru Identyfikacji Podatkowej, numeru rachunku bankowego;
  3. statystycznych oraz zgłaszanych roszczeń- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 3. W przypadku wyrażenia zgód na marketing dane są przetwarzane również w celach marketingowych (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda Klienta).
 4. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem, które świadczą na jego rzecz usługi administracyjne, marketingowe, informatyczne oraz dostawcy Zamówień złożonych w Serwisie.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe podane w celu realizacji i obsługi Zamówienia będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych Zamówień, a dane przetwarzane w celach marketingowych – do czasu wycofania zgód lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania.
 7. Klientowi przysługuje prawo do:
 8. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 9. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), Stawki 2.
 10. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, polegające na tworzeniu spersonalizowanych ofert produktów dostępnych w Serwisie www.agropian.pl.
 11. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą dalej przetwarzane.

[Nieprawidłowości w działaniu Serwisu]

 1. Agropian podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Agropian o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Klient może zgłaszać pisemnie na adres Agropian (AGROPIAN SYSTEM DARIUSZ JANIAK z siedzibą w Płochocinie, ul. Szeroka 29, 05-860 Płochocin) lub mailowo pod adres agropian@bagropian.pl
 4. Jeżeli w zgłoszeniu nieprawidłowości w działaniu Serwisu Klient poda oprócz rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu także swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji Agropian zobowiązuje się do poinformowania Klienta o usunięciu nieprawidłowości działania Serwisu.

Postanowienia końcowe

 1. Agropian honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 1740 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (Tekst jedn. DZ. U. z 2020 r., poz. 287). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa. W przypadku gdyby postanowienia Regulaminu okażą się mniej korzystane bądź w całości lub w części sprzeczne przepisami powszechnie obowiązującego prawa w miejsce mniej korzystnych, nieważnych lub sprzecznych postanowień Regulaminu wchodzą właściwe powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Agropian zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem internetowym www.agropian.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu dotychczasowego oraz nowego regulaimu. Agropian zobowiązuje się do utrzymania informacji o zmianie Regulaminu na stronach internetowych Serwisu przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych liczonych od pierwszego dnia publikacji.
 3. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia przez Klienta.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

 

Załącznik nr 1 do Regulamin zakupów w Serwisie Agropian.pl

Miejscowość, data

Imię i nazwisko konsumenta

Adres zamieszkania

Nazwa i adres przedsiębiorcy

 

Oświadczenie

 

odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 

Oświadczam, że niniejszym pismem odstępuję od umowy kupna produktów Agropian nr …………………………………….. zawartej dnia ……………………………………….. w ……………………………………………………………….., której przedmiotem był zakup: ……………………………………………………………………………………………………………

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………………………………………………złotych) przekazem pocztowym na adres……………………………………………………………………………… …..

lub na konto nr ……………………………………………………………………………………………………………

 

Jednocześnie oświadczam, iż zwrotu zakupionych produktów dokonam na własny koszt przed upływem terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

podpis Konsumenta

Scroll to Top